Si të shkruani në një format të duhur: përkufizimi i një shënim

Në një tekst në lidhje me shkencat sociale – Historia, për shembull – është e nevojshme të përfshijë shënime (në fund të faqes) ose SHËNIME (në fund të dokumentit, por para bibliografi) në katër rrethana të veçanta. Por, ju nuk mund të përdorni të dy formatet në të njëjtin dokument, ju përdorni ose shënime ose…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register