Како писати у одговарајућем формату: Дефиниција Фуснота

У тексту који се односи на друштвене науке – историја, на пример -, неопходно је укључити фусноте (на крају странице) или ендноте (на крају документа, али пре библиографију) у четири одређеним околностима. Али, не можете да користите оба формата у истом документу, можете или користите фусноте или ендноте. Овде су посебне околности: Кад год укључују…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register