Ako písať v správnom formáte: definícia poznámky

V texte týkajúcom sa sociálne vedy – História, napríklad -, je potrebné zahrnúť pod čiarou (na konci stránky) alebo vysvetlivky (na konci dokumentu, ale pred literatúry) v štyroch konkrétnych prípadoch. Ale nie je možné použiť oba formáty v jednom dokumente, môžete použiť buď poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky. Tu sú osobitné okolnosti: Vždy, keď sú…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register