Làm thế nào để viết trong một định dạng thích: định nghĩa footnote a

Trong một văn bản liên quan đến khoa học xã hội – lịch sử, ví dụ, nó là cần thiết để bao gồm các ghi chú chân (ở cuối trang) hay chú (ở phần cuối của tài liệu, nhưng trước khi thư mục) trong bốn trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, bạn không thể sử…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register

Advertisements

Як пишуть в потрібному форматі: визначення виноски

У тексті, пов’язані з соціальним наукам – історії, наприклад – необхідно включити виноски (в кінці сторінки) або кінцевих виносок (в кінці документа, але до бібліографія) в чотирьох конкретних обставин. Але, ви не зможете використовувати обидва формати в один і той же документ, або використовувати виноски. Ось конкретні обставини: Всякий раз, коли ви вмикаєте цитата взята…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register